top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN

Wij zijn: Marlies Adam (handelend onder de naam: The Beauty Business Coach), met

vestigingsadres te 9950 Waarschoot, Kere 36 en ondernemingsnummer 0672.723.011 Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@thebeautybusinesscoach.be


DEEL 1 – ALGEMEEN


Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.

 2. Dienst: de diensten die wij leveren Marlies Adam ofwel The Beauty Business Coach.

 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van

  14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev.

  WER.

 4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de

  abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een

  product/dienst.

 5. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor

  de algemene voorwaarden aanvaardt.

 6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij als Klant en wij.

 7. Producten: Online trainingen, offline trainingen, e-books, trajecten op maat, diensten

  op maat en producten die wij via de website verkopen

 8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend

  schrijven waar nodig.

 9. Website: www.papaho.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, de Dienstverlener, onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online en offline trainingen, trajecten op maat, e- books, diensten op maat en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, via e-mail of sociale media. De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, de Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. Wij, de Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, de Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, de Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, de Klant-consument, ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

 

Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zullen wij, de Dienstverlener, een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

DEEL 2 – BEPALINGEN SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP DE FYSIEKE AFSPRAKEN

Artikel 4

4.1. Jij, de Klant, moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week voorafgaande aan de afspraak aan ons melden. Indien jij, de Klant, deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mogen wij, de Dienstverlener, het gehele honorarium voor de afgesproken training of coaching aan jou, de Klant, berekenen. Kosteloos annuleren kan tot een maand op voorhand. Indien jij, de Klant, annuleert in de periode van 1 maand tot een week voor de training/coaching, mogen wij, de Dienstverlener, 50% van de prijs inhouden. Jij, de Klant, mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag betaald is.

4.2. Indien Jij, de Klant, meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mogen wij, de Dienstverlener, de verloren tijd inkorten op de training of coaching en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4.3. Wij, de Dienstverlener, moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan jou, de Klant, melden.

BEPALINGEN SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP DE DIENSTEN

Artikel 5– Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

 

5.1. Wij, de Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en trajecten aan.

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van ons, de Dienstverlener, bestaan uit het geven van:
- online training
- offline training

- trajecten op maat

- diensten op maat

Bij bepaalde trajecten zal er steeds eerst een intakegesprek plaatsvinden. Daarna kunnen jij, de Klant, en wij, de Dienstverlener, kiezen of we al dan niet met het gekozen traject van start zal gaan. Dit zal steeds uitdrukkelijk vermeld worden per traject.

Wanneer jij, de Klant, ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door jou, de Klant, zal jij, de Klant, toch tot volledige betaling moeten overgaan.

5.2. Wij, de Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, de Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, de Klant, beoogde.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

Artikel 6 – vergoeding:

 

6.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst of product. De prijzen staan steeds vermeld op onze website.

De vermelde tarieven zijn exclusief BTW. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, de Klant.

6.2. Facturatie en betaling

6.2.1. Jij, de Klant, zal het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE49 0018 1048 3071 van ons, de Dienstverlener, met vermelding van het factuurnummer, te vinden onderaan de facturatie. De factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen.

Jij, de klant, kan daarnaast ook opteren om online te betalen via de gegeven opties op onze website.

6.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, de Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

6.1. De duurtijd is steeds afhankelijk van de gekozen dienst/product. Wij, de Dienstverlener, zullen steeds op voorhand meedelen hoe lang de dienst zal duren. Deze informatie wordt ook steeds beschikbaar gesteld via de website.

De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. De aangekochte dienst kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop en zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Bij aanschaf van de dienst ga jij, de Klant, ermee akkoord dat de gehele dienst dient te worden betaald, ook wanneer je gedurende de dienst tot annulering wenst over te gaan.

Wanneer jij, de Klant, ervoor opteert om de dienst te annuleren, heb je geen enkel recht op enige terugbetaling.

6.2. Wij, de Dienstverlener, zijn gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als jij, de Klant, niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Wij, de Dienstverlener, kunnen maar onze diensten naar behoren uitoefenen wanneer jij, de Klant, aan jouw contractuele verplichtingen voldoet.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij, de Dienstverlener, zullen zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, de Klant, erkent dat wij, de Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

Wij, de Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, de Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

Wij, de Dienstverlener, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van onze mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten voor opzet of grove schuld.

Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen.

Het gebruiken van de ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van de klant.

 

Jij, de klant bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan onze eigendommen of van onze aangestelde.

DEEL 3 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP VAN E-BOOKS EN PRODUCTEN

Artikel 8 – Herroepingsrecht
8.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van

consument artikelen online aankopen.

Jij, de Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, de Dienstverlener, hebben het recht jou, de Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, de Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.

8.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij, de Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, de Klant, ons, de Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet ons, de Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, de Klant, jouw mededeling betreffende de uitoefening van je herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.2. Jij, de Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, de Dienstverlener. Jij, de Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

9.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou, de Klant.

9.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, de Dienstverlener, ons het recht voor om jou, de Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, de Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

9.5. Indien jij, de Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, de Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, de Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, de Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, de Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat we alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, de Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9.6. Wij, de Dienstverlener, betalen jou, de Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, de Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, de Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou,de Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Betwistingen

Jij, de Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, de Dienstverlener.

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, de Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Jij, de Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl

Artikel 11 – Online trainingen


11.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de

inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

11.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat wij, de Dienstverlener, jou, de Klant, enige vergoeding of betaling verschuldigd zijn.

11.3. Wij, de Dienstverlener, hebben de online trainingen ontworpen naar aanleiding van onze ervaring en kennis. Met de online trainingen wensen wij, de Dienstverlener, jou, de Klant, de nodige tools bij te brengen.

11.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een online platform.

11.5. Jij, de Klant, dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

11.6. Wij, de Dienstverlener, bieden geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch bieden wij enige garantie op resultaat.

11.7. Jij, de Klant, dient je te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor ons, de Dienstverlener.

DEEL 4 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE DIENSTVERLENER

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1. Overmacht

Wij, de Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de

overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

12.2. Relaties met derden

Voor zover wij, de Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, de Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

12.3. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, de Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, de Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, de Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.4. Technische problemen website

Wij, de Dienstverlener, kunnen geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, de Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

 

Wij, de Dienstverlener, stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Wij, de Dienstverlener, kunnen evenwel geen enkele garantie bieden.

12.5. Website

Wij, de Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van onze website. Wij, de Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand der technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

Wij, de Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrecht

13.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, de Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching
platform, producten eigendom zijn van ons, de Dienstverlener ,en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

13.2. Wij, de Dienstverlener, verlenen aan jou, de Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

13.3. Het is jou, de Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is jou, de Klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. Jij, de Klant, mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

13.4. Partijen kunnen hiervan steeds afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 14 – Gegevensverwerking

14.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, de Klant, je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.

14.2. In het kader van de diensten die wij, de Dienstverlener, verrichtten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, de Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, de Klant, naar behoren uit te voeren.

Artikel 15– Geheimhouding


15.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te

nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz..., tenzij:

– het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen

– het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,

– het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,

– Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

15.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

15.3. Jij, de Klant, erkent dat wij, de Dienstverlener, bepaalde info (meer specifiek, doch niet limitatief: resultaten, foto’s, ...) kunnen delen op onze sociale media kanalen. Jij, de Klant, dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer je wenst dat wij, de Dienstverlener, bepaalde informatie niet openbaar maken.

Artikel 16 – Algemeen

16.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

16.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

16.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van ons, de Dienstverlener, gelegen is.

bottom of page